Backup MySQL bằng Command LineKhi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line.

Thường thì sẽ dùng một trong các pattern sau:

1. Dump toàn bộ database:

mysqldump -u[user name] —password=[pass] —default-character-set=utf8 —host=[host name] [db name] > /path/to/file/output.sql

Ví dụ:

mysqldump -uroot —password=123456 —default-character-set=utf8 —host=localhost db_name > /home/backup.sql

2. Dump chỉ 1 table:

mysqldump -u[user name] —password=[pass] —default-character-set=utf8 —host=[host name] [db name] [table name] > /path/to/file/output.sql

3. Dump chỉ 1 vài record trong table

mysqldump -u[user name] —password=[pass] —default-character-set=utf8 —where=“[nội dung trong where]” —host=[host name] [db name] [table name] > /path/to/file/output.sql

4. Select và export dưới dạng csv

Phải login vào mysql bằng command line thì mới gõ được lệnh dưới đây:

SELECT * INTO OUTFILE ‘C:/student.csv’ FIELDS TERMINATED BY ‘,’ ENCLOSED BY ‘”’ ESCAPED BY ‘\\’ LINES TERMINATED BY ‘\n’ FROM students;

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Journalctl: How to Read and Edit Systemd Logs