Tạo SSH key trên MAC OS X


SSH là gì?

SSH (Secure Shell) là một phương thức mã hoá trên internet để tiện lợi cho việc đăng nhập từ xa và tăng tính bảo mật.

Bản chất mã hoá của nó là sử dụng thuật toán RSA vì vậy mà nó sẽ 2 key: Private key và Public key.

Puclic key sẽ được lưu trữ trên server còn Private key thì được lưu trữ tại client. Khi gửi một yêu cầu đăng nhập sẽ kèm theo Private key này và server có thể kiểm tra được xem có phải cùng bộ với Pulic key không, nếu đúng thì sẽ cho qua.

Tạo SSH key

Mở phần mềm Terminal gõ:

ls -al ~/.ssh

Lệnh trên sẽ kiểm tra có SSH tạo ra trước đó chưa?

Nếu chưa tiếp tục gõ lệnh:

ssh-keygen -t rsa


Sau đó nó sẽ hỏi chỗ lưu. Mặc định là homeuser/.ssh

Sau đó nó sẽ hỏi có muốn tạo keyphare không? (keyphare là mật khẩu để mở private key, khi đăng nhập vào server sẽ hỏi).

Copy SSH key vào Clipboard:

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

Sau đó vào Finder→Edit→Show Clipboard để copy hoặc lưu public key lại.

OK, vậy là xong 😃

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Journalctl: How to Read and Edit Systemd Logs