Bash Script: Xoá bỏ các thư mục cũ sau khi releases phiên bản mớiĐối với việc thực hiện CI/CD, kịch bản thường thấy sẽ là
  1. Tạo 1 thư mục mới theo cấu trúc nhất định
  2. Code sau khi được build và test, sẽ được đồng bộ vào thư mục mới
  3. Tạo symbolic linking folder production tới thư mục mới
  4. Triển khai test trên Production
  5. Giữ lại thư mục cũ ít nhất sau 1 khoảng thời gian để rollback khi cần
Đến đây có 1 vấn đề nảy sinh. Làm sao để định kỳ xoá các folder cũ khi deploy. Vậy thì script dưới đây là lời giải cho bài toán trên


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Journalctl: How to Read and Edit Systemd Logs

How to Restore a Deleted File in Linux