CHMOD toàn bộ file, folder trong 1 thư mục trong Linux

Chmod toàn bộ file bên trong 1 thư mục

find /path/to/folder -type f -exec chmod 644 {} \;

Chmod toàn bộ folder bên trong 1 thư mục

find /path/to/folder -type d -exec chmod 755 {} \;Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Start One Command Line Tool use Silly CLI micro-framework based on Symfony Console