Add quyền truy cập với IP từ máy cá nhân lên các server sử dụng Iptables


 Xem danh sách các rules IP đang được bật

iptables -S

Nếu chưa tồn tại IP, input 1 số lệnh sau vào server để mở

iptables -I INPUT -i eth0 -s 58.187.157.235 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i eth0 -s 58.187.157.235 -p tcp --destination-port 2842 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i eth0 -s 58.187.157.235 -p tcp --destination-port 8421 -j ACCEPT

Nếu cần xoá, input 1 số lệnh sau

iptables -D INPUT -i eth0 -s 58.187.157.235 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT
iptables -D INPUT -i eth0 -s 58.187.157.235 -p tcp --destination-port 2842 -j ACCEPT
iptables -D INPUT -i eth0 -s 58.187.157.235 -p tcp --destination-port 8421 -j ACCEPT

Kiểm tra lại và restart

service iptables status
service iptables save

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Journalctl: How to Read and Edit Systemd Logs