Suppervisord - 2 tác vụ cơ bản hay xài

Sau khi cập nhật, bổ sung, sửa đổi 1 command nào đó cần đưa vào hệ thống suppervisord thì cần chạy lệnh sau


supervisorctl reload
supervisorctl reread
supervisorctl update
supervisorctl start <program>

Cách cấu hình 1 command đơn giản

[program:ten_program]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /home/nguyenanhung.com/server.php tool command
autostart=true
autorestart=true
user=nginx
numprocs=2
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/home/nguyenanhung.com/logs/program.log


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Fix: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory

How to SSH on a port other than 22

Restrict SSH to one IP on VPS with firewalld