Xóa toàn bộ file .DS_Store trong GIT Repositories

 


Lệnh xóa toàn bộ file .DS_Store trong 1 thư mục

find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm -f —ignore-unmatch

Sau đó add thêm dòng sau

.DS_Store

vào file .gitignore, trong trường hợp chưa tồn tại file .gitignore thì có thể chạy lệnh sau

echo .DS_Store >> .gitignore

Cuối cùng, push lên GIT
git add .gitignore
git commit -m ‘.DS_Store banished!’

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Fix: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory

Tạo SSH key trên MAC OS X

Backup MySQL bằng Command Line