Lệnh mã hóa file, forder sử dụng openssl và tar


Lệnh này thiết thực trong việc thực hiện backup, lưu trữ file và mã hóa file khi sao lưu trên VPS, Cloud database

Nén & Mã hóa

tar -cO -P /home/domain.com/public_html/ | openssl enc -aes-256-cbc -md md5 -pass pass:mypassword > domain.com.tar.enc

Giải nén

openssl enc -d -aes-256-cbc -md md5 -pass pass:mypassword -in backup.tar.enc | tar -x

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Start One Command Line Tool use Silly CLI micro-framework based on Symfony Console