Kết nối SFTP trên Command Line

Sử dụng lệnh sau để login vào SFTP server trên command line Linux

sftp -oPort=Port_Number [email protected]

Enter là đã login được rồi, ví dụ

[[email protected] home]# sftp -oPort=2222 [email protected]
Connecting to 103.129.188.51...
[email protected]'s password:
sftp>

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Fix: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory