Kết nối SFTP trên Command Line

Sử dụng lệnh sau để login vào SFTP server trên command line Linux

sftp -oPort=Port_Number UserName@HostName

Enter là đã login được rồi, ví dụ

[root@sv242-Sales-HungNA-172-16-50-20 home]# sftp -oPort=2222 [email protected]
Connecting to 103.129.188.51...
[email protected]'s password:
sftp>

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Journalctl: How to Read and Edit Systemd Logs